Skjold, Longalandsvik, fritidsbustadar tomt 7-11 - Planvedtak

I medhald av plan- og bygningslova § 12-12 blir det varsla om at Detaljregulering for Longalandsvik, Skjold, delområde sør - tomt 7-11 blei vedteken i Vindafjord kommunestyre i sak 006/23 den 14.02.2023.

Saksdokumenta er:

Vedtaket kan påklagast innan 3 – tre veker, rekna frå denne kunngjeringa, jf. forvaltningslova kap. VI, jf. Plan- og bygningslova §1-9. Eventuell klage skal sendast skriftleg til Vindafjord kommune, Eining Areal og forvaltning, Østbøvegen 2, 5585 Sandeid eller som e-post til: landbruk@vindafjord.kommune.no