Bustad, eigedom og kart
Branncelle

Ein deler opp bygg i brannceller for å hindre brann- og røykspreiing til større deler av eit bygg - i den tida som er naudsynt for rømming. Rom som har forskjellig bruk og/eller brannbelastning bør normalt vere eigna brannceller.

Krav til branncelle er omtalt i Teknisk forskrift.

Her finn du linkar til aktuelle lovar, forskrifter og rettleiingar.

I visse høve kan det søkjast om dispensasjon frå krava som er sett i plan, føresegner eller forskrift.

Kravet til byggeskikk/estetikk - også kalla "skjønnhetsparagrafen" - er omtalt i Pbl 2008 § 29-2 og Rundskriv H-7/97.

Talet på etasjar er regulert i Teknisk forskrift slik:

TEK § 6-1. Etasjetal

Talet på etasjar i ein bygning er summen av målbare etasjar og plan som ligg over kvarandre og som utgjer bygningen sin hovuddel og tilleggsdel. Fylgjande etasjar og plan blir likevel ikkje medrekna i talet på etasjar.

  • Kjeller som bare inneheld tilleggsdel og som har himling mindre enn 1,5 m over planert terrengs gjennomsnittsnivå rundt bygningen, mellometasje som har bruksareal mindre enn 1/5 av underliggande heile etasjes bruksareal.
  • Loft som bare inneheld tilleggsdel og som har bruksareal mindre enn 1/3 av underliggande etasje sitt bruksareal.

Ein førehandskonferanse er eit møte mellom deg (tiltakshavar), din representant (ansvarleg søkjar) og kommunen sin sakshandsamar, - for å gå i gjennom dine idèar til ditt byggeprosjekt.

Du kan bestille møtet på telefon eller e-post landbruk@vindafjord.kommune.no.

Alt om førehandskonferanse finn du her (PDF, 218 kB).

Det er slutt på den gamle kommunale bygningskontrollen, kommunen fører no tilsyn i samsvar med Pbl 2008 §25.

Kommunen skal sjå til at tiltaket er utført i samsvar med byggeløyve.

Du kan bestille situasjonskart ved førespurnad til den kommunen der eigedommen ligg.

Kartet må vere i målestokk M = 1:1000 eller 1:500

Enkeltvedtak som er gjort etter Pbl§1-9 og Matrikkelloven § 46 kan bli klaga på i samsvar med Forvaltningsloven § 28.

Fristen for å klage er 3 veker frå det tidspunktet ein reknar med at melding om vedtaket er nådd fram til mottakaren.  Det er tilstrekkeleg at klagen er lagt i posten innan fristen. Klagen skal sendast til kommunen. Det kan ikkje bli klaga på tilhøve som er sett i bindande reguleringsplan eller ved dispensasjon.

På tilsynsmøtet blir føretaket intervjua om korleis føretaket er organisert, om dei har eit styringssystem og om korleis dei gjennomfører kontrollen sin.

Det er tre typar skjema som vert brukte i samband med nabovarsling:

Nabovarsel (5154)

Opplysninger gitt i nabovarsel (5155)

Kvittering for nabovarsel (5156)

Alle disse 3 skjemaene finner du ved å trykke her.

Dersom du planlegg nye private oppvarmingsløysingar, bør du undersøke om dei kjem inn under tilskotsordninga i Enova.

Det statlege føretaket Enova er etablert for å fremme ei miljøvennleg omlegging av energibruk og energiproduksjon i Noreg.   

Enkelte ord og uttrykk vert ofte gjentatt. Her får du ei forklaring på eit utval av desse.

Som tiltakshavar kan du sjølv plassere (stikke ut) bygget på din eigedom, hvis:

- plassering av tiltaket ikkje rører ved kritiske minsteavstandar og høgder

- der kritiske minsteavstandar blir ivaretatt ved utmål frå til dømes eigedomsgrenser

 

Kritiske minsteavstandar kan til dømes vere minsteavstandar mellom bygg, mellom bygg og nabogrense, byggegrense m.v.

Røyrleggarmelding skal sendast inn saman med byggesaken. Røyrleggarmeldinga skal inn saman med 1 trinns søknad og ved søknad om igangsetting i ein rammesøknad.

Situasjonskart inneheld opplysingar om eigedommen sine grenser, areal, høgdekvoter og gards-og bruksnummer.

For tiltak som må ha føretak med ansvarsrett skal ein rekke dokument liggje føre etter Pbl § 21.

Kommunen kan ikkje krevje meir enn eit eksemplar.

For at byggesakshandsamar skal få eit godt innblikk i kva det blir søkt om, er det nødvendig at fagmessig utførte teikningar blir lagt ved meldinga/søknaden.

På 1980-talet innførte Husbanken ordet "livsløpsbolig".  Det var retta inn mot bustader som var utforma slik at ein skulle kunne bu heime også i alderdommen. Dette ordet er utvida, og ein talar om "Universelt utforma bustad"

Fant du det du såg etter?

Kontaktinformasjon

Areal og forvaltning
Besøksadr.: Østbøvegen 2, 5585 Sandeid Postadr.: Rådhusplassen 1,
5580 Ølen
E-post : landbruk@vindafjord.kommune.no
Telefon
: 53 65 65 65

Opningstid
: 08.00-15.30. Plan- og byggesak stengt tysdagar
Login for redigering