Bustad, eigedom og kart

Reguleringsplan

Reguleringsplan er eit arealplankart med tilhøyrande føresegner som regulerer bruk, vern og utforming av areal og fysiske omgivnader.

Innsyn i reguleringsplanar

Publikum skal ha innsyn i alle vedtatte reguleringsplanar og alle reguleringsplanar under arbeid. Planinnsyn er ein ny klient med fullt innsyn i alle gjeldande og alle planar under arbeid. For planar under arbeid er det òg kopling til sakssystem og fullt innsyn i planprosessen.

Oversikt over vedtatte reguleringsplanar frå 2007 og fram til i dag

Generell informasjon om reguleringsplan:

Kommunestyret har ansvar for at det vert utarbeida reguleringsplan for dei områda i kommunen der dette følger av loven eller av kommuneplanen sin arealdel, samt der det elles er behov for å sikre forsvarleg planavklaring og gjennomføring av bygge- og anleggstiltak, fleirbruk og vern i forhold til berørte private og offentlege interesser.

Reguleringsplan kan bli utarbeida som områderegulering, jf. § 12-2, eller detaljregulering, jf. § 12-3.

Detaljplan

Områdeplan

Utbyggingsplan privat

Kartutskrift

Akseptkriterium og metode for ROS-analyser (PDF, 101 kB)

Sist endra 24.06.2015
Fant du det du såg etter?

Kontaktinformasjon

Areal og forvaltning
Besøksadr.: Østbøvegen 2, 5585 Sandeid Postadr.: Rådhusplassen 1,
5580 Ølen
E-post : landbruk@vindafjord.kommune.no
Telefon
: 53 65 65 65

Opningstid
: 08.00-15.30. Plan- og byggesak stengt tysdagar
Anne Sofie Sandvik
Einingsleiar
E-post: Send epost
Login for redigering