Bustad, eigedom og kart

Vatn og avlaup

Fagarbeidar i vatn og avlaup - Leif M. Dale. - Klikk for stort bilete

 

Vakttelefon drift, vatn og kloakk: 480 99 253

Alle kommunane i Rogaland har ein felles VA-norm.

 

Har du blitt råka av flaum i kjellaren din? Norsk Vann har gode råd for å førebyggja og redusera skaden.

Det vert teke vannprøvar av alle vassverk kvar månad. Resultatene kjem ut på kommunen si postliste.

Kommunale avgifter blir fakturert i 4 terminar frå år 2020, med følgjande forfallsdato: 28. februar, 31. mai, 31. august og 30. november.

 

Kommunevåpen

Vindafjord kommune har oppretta ei ny stilling som skal føre tilsyn med private avløpsanlegg, og handsama søknader om utsleppsløyve av sanitært avløpsvatn frå hus og hytter. Dette er ei prosjektstilling som starta opp 1. mai 2018 og som i første omgang skal vare ut 2020.

Logo - HIM

Fra 1. januar 2016 har HIM overtatt ansvar for administrering av slamtømming og innkreving av slamgebyrer for HIM-kommunane.

Vindafjord kommune krev inn avgift for dei som er tilknytta offentleg kloakk, medan HIM krev inn avgift for dei som har private slamavskillarar.

Nærare informasjon får ein på HIM sine nettsidar

Ved tilkopling til offentleg vatn- og avløpsanlegg skal det søkjast til kommunen om dette. Det må søkjast både ved oppføring av nybygg og når eksisterande bygningar skal tilkoplast det offentlege vatn- og avløpsanlegget.

”Forskrift om vass- og avløpsgebyr i Vindafjord kommune”, vedteken i Kommunestyret 30.04.2011

Kontaktinformasjon

Kommunaltekniske tenester
Østbøvegen 2, Sandeid Rådhusplassen 1,
5580 Ølen
E-post : postmottak@vindafjord.kommune.no
Telefon
: 53 65 65 65