Bustad, eigedom og kart

Eigedomsskatt

Vindafjord kommunestyre vedtok i møte 18.12.2018 at det i 2019 skal være ei ny ålmenn taksering som grunnlag for eigedomsskatt frå 2020. Det betyr at alle skattepliktige eigedomar skal synfarast utvendig av kommunen i løpet av hausten/vinteren 2019. Kommunestyret har også bestemt at for bustadeigedommar skal det reknast ut eigedomsskatt etter formuegrunnlag som er fastsatt av skatteetaten. Desse bustadeigedommane trenger ikkje kommunen å synfara, då man får taksten frå skatteetaten. Les meir om formuegrunnlag på https://www.skatteetaten.no/eiendomsskatt

Det vil komma eit informasjonsskriv til eigarrepresentantar av skattepliktige eigedommar som skal synfarast med informasjon frå matrikkel om den aktuelle eigedommen, og om tidspunkt for synfaring. 

I mars 2020 vil alle få ein skattesetel med informasjon om ny takst og utteikning av denne, kor mykje man må betala i eigedomsskatt, og klagemogligheiter. Det blir også lagt ut eigedomsskattelistar for heile kommunen 1 mars 2020.

I forbindelse med ny ålmenn eigedomsskattetaksering, blir eigedomsskatt på kommunale gebyrer for 1. og 2. termin i år fakturert på 2. termin. 3. og 4. termin blir fakturert som normalt.

Kva skal bli taksert?

I utgangspunktet er alle eigedommar i kommunen taksert etter prinsipp som sikrar at ein blir behandla likt. Hovudgruppene av eigedommar som er taksert er:

  • Bustadar som ikkje har takst frå skatteetatens formuesgrunnlag, til dømes våninghus og bustadar eigd av aksjeselskap.
  • Hytter/fritidshus
  • Våningshus på gardsbruk
  • Garasjar/naust til bustadar
  • Uthus
  • Tomter
  • Næringsbygg/forretningsbygg
  • Andre bygg og eigedommar

Fritak frå § 7 (PDF, 30 kB)

Informasjon om eigedomsskatt og takst (PDF, 29 kB)

Protokoll takst for eigedomsskatt (PDF, 151 kB)

Vedtatte rammer og retningslinjer for taksering (PDF, 92 kB)

Vedtekter for eigedomsskatt i Vindafjord kommune (PDF, 47 kB)

Oppmålingsreglar for etasje (PDF, 627 kB)

 

Spørsmål

Har du spørsmål - ta gjerne kontakt:

Telefon: 53 65 61 05

E-post: eigedomsskatt@vindafjord.kommune.no

Adresse: Vindafjord kommune, Rådhusplassen 1, 5580 Ølen