Bustad, eigedom og kart

Frådeling av eigedom

Ønskjer du å dele frå ei tomt eller opprette ein festegrunn for meir enn 10 år, må du søkje kommunen om løyve.

Det er ikkje nødvendig med slikt løyve for deling som skjer som ledd i eit jordskifte i samsvar med ein rettsleg bindande plan.

Eit slikt løyve er trinn 1 i ein saksbehandlingsprosess, der trinn 2 er å halde ei oppmålingsforretning der den nye eininga får eige gards- og bruksnummer (matrikkelnummer).

Kommunen skal ved handsaming av delingssøknaden sjå til at delinga ikkje strir mot lovar, føresegner og arealplanar (kommuneplan/reguleringsplan) for det aktuelle området. Sjå også Jordlova § 12.

Ved delinga må det ikkje vere forhold som strir mot plan- og bygningsloven eller vedtekter som er gjort etter loven. Derfor er krava til søknaden og saksbehandlinga i kommunen den same som for byggesøknader.

Skal du søkje om frådeling for ei ekstra bustadtomt i hagen, må kommunen ta stilling til om det er mogleg å bygge eit bustadhus av normal størrelse og standard på den nye parsellen. 

 

Målgruppe

Blant andre kan desse krevje ein delingssøknad:

  • Grunneigarar
  • Den som gjennom rettskraftig dom er kjent som eigar til den delen av eigedommen som ein ønskjer å dele frå
  • Den som har løyst inn festegrunn etter lov om tomtefeste

Kriterium/vilkår

For å kunne setje i gang tiltaket må søknaden (og eventuelt søknad om dispensasjon frå vilkåra) vere godkjent av kommunen.

Desse kriteria må vere oppfylt:

  • Det må vere sendt nabovarsel (link til skjama nedanfor).
  • Tomtedeling må innfri alle krav til byggetomt i plan- og bygningsloven, for eksempel krav til veg, vatn og avløp

Tiltaket må ikkje vere i strid med arealdelen i kommuneplanen eller reguleringsplanen

Pris for tenesta

Gebyrregulativ etter matrikkelloven. (Sjå i kommunen sitt Taksthefte (PDF, 415 kB) del 32.7)

Brosjyrer, dokument, kart og liknande

Dersom du har behov for kart, kan du ta dette ut på Fonnakart

Direktoratet for byggkvalitet

Regelverk

Plan- og bygningsloven §§ 93 første ledd bokstav h, 93 (b).

Lovar

Plan- og bygningsloven kap. XII
Plan- og bygningsloven § 63
Plan- og bygningsloven § 93
Jordlova § 12.

Rettleiing - korleis få utført eller få mottatt tenesta

Søknaden om deling av eigedom skal vere skriftleg. Søkjaren må føre opp korleis han ønskjer at delinga skal bli gjort. Søkjaren må også leggje fram eit forslag til grensegangen som er teikna inn på kart.

Skjema 

Rekvisisjon av oppmålingsforretning

Nabovarsel

Det er tre typar skjema som vert brukte i samband med nabovarsling:
Nabovarsel (5154)
Opplysninger gitt i nabovarsel (5155)
Kvittering for nabovarsel (5156)
Alle disse 3 skjemaene finner du ved å trykke her.

Søknadsfrist

Søknadene blir behandla etter kvart som dei kjem inn.

Saksbehandlingstid

Den raskaste måten å få behandle eit søknadspliktig tiltak på, er å sende inn saka som eit såkalla «enkelt tiltak».

For «enkle tiltak» må kommunen gi løyve innan 3 veker. (I dette ligg òg ei vurdering av om tiltaket innfrir krava til å vere eit «enkelt tiltak».)

Dei viktigaste kriteria for at ein skal kunne fremme saka som «enkelt tiltak», er at naboar ikkje har innvendingar, og at delinga ikkje er i strid med føresegner i plan- og bygningsloven eller arealplanane i kommunen.

Andre saker skal kommunen behandle innan12 veker, men fristen gjeld ikkje i dei tilfella det blir søkt om dispensasjon.

Fristen kan bli forlenga dersom tiltaket er særleg komplisert, krev ekstra politisk avklaring, eller løyve eller samtykke (vedtak) frå andre styresmakter.

Klage

Du kan klage på vedtaket innan 3 veker frå du mottok vedtaket. Klagen sender du til kommunen.

I klagen skal du føre opp kva du ønskjer endra i vedtaket og grunngi dette. Kommunen vil kunne rettleie deg. Rett klageinstans er Fylkesmannen. Før ein sender klagen dit, skal kommunen vurdere om det er grunn til å endre vedtaket. Blir vedtaket uendra, vil saka bli sendt til Fylkesmannen.

Kontaktinformasjon

Areal og forvaltning
Besøksadr.: Østbøvegen 2, 5585 Sandeid Postadr.: Rådhusplassen 1,
5580 Ølen
E-post : landbruk@vindafjord.kommune.no
Telefon
: 53 65 65 65

Opningstid
: 08.00-15.30. Plan- og byggesak stengt tysdagar