Bustad, eigedom og kart

Eigarseksjonering/reseksjonering

Eigarseksjonering er ein måte å organisere sameige av fast eigedom på. 

Eigarseksjonering eignar seg mellom anna for oppdeling av bustadblokker og horisontaldelte to- og firemannsbustader.

Ein eigarseksjon vil vere ei eiga juridisk eining som kan omsetjast og bli tatt opp lån på uavhengig av resten av eigedommen eller brukseiningane.

Målgruppe

Hus- og bygningseigarar.

Kriterium/vilkår

For å få etablert ein seksjon eller endre ein seksjon, må brukseininga (-ane) vere godkjende etter reglane i plan- og bygningsloven for det føremålet eininga skal tene.

Når det gjeld eksisterande bygningar, inneber dette at pålagde bygningsmessige tiltak må vere gjennomført før seksjonering eller reseksjonering kan skje:

  • Det må knytast einerett til bruk av brukseininga
  • Hovuddelen i brukseininga må vere ein klart avgrensa og samanhengjande del av ein bygning på eigedommen
  • Inndelinga må gi ei føremålstenleg avgrensing av kvar brukseining

Skjemaer

Seksjonering/reseksjonering
 

Eksterne lenker

Seksjonering

Lovar

Eierseksjonsloven
Forskrift

Vedlegg

  • Skjema for seksjoneringsbegjæring
  • Planteikningar
  • Situasjonsplan - kart over eigedommen som skal seksjonerast
  • Vedtekter
  • Namneliste over dei som bur der 

Søknadsfrist

Søknader blir behandla etter kvart som dei kjem inn.

Klage

Du kan klage på vedtaket innan 3 veker frå du mottok vedtaket. Klagen sender du til den instansen som har gjort vedtaket.

I klagen skal du føre opp kva du ønskjer endra og grunngi det. Kommunen vil kunne gi deg rettleiing.

Klageinstans er Fylkesmannen. Før klagen blir sendt dit, skal den instansen i kommunen som gjorde vedtaket, vurdere om det er grunn til å endre det. Dersom vedtaket blir uendra, vil saka bli sendt til Fylkesmannen.

Kontaktinformasjon

Areal og forvaltning
Besøksadr.: Østbøvegen 2, 5585 Sandeid Postadr.: Rådhusplassen 1,
5580 Ølen
E-post : landbruk@vindafjord.kommune.no
Telefon
: 53 65 65 65

Opningstid
: 08.00-15.30. Plan- og byggesak stengt tysdagar