Bustad, eigedom og kart

Tinglysing i fast eigedom for Vindafjord kommune skjer ved Statens kartverk sitt hovudkontor i Hønefoss.

Link til skjema for oppmåling og tinglysing.

Eig du to eller fleire matrikkeleiningar (eigedommar) i same kommune, kan du krevje å få dei slått saman til ein eigedom med eitt gards- og bruksnummer.

Festar du to festegrunnar (med kvart sitt festenummer) på same bruksnummeret, kan du krevje å få dei slått saman til eitt festenummer.  Sjå nedanfor kva for vilkår som må vere oppfylt.

Oppmålingsforretning går ut på å: 

  • Klargjere og forklare grenser og rettar som er knytta til fast eigedom (matrikkeleining).
  • Skaffe alle opplysingar og dokumentasjon som er nødvendige for å føre det offisielle registeret i landet over fast eigedom (matrikkelen). For ny matrikkeleining gjeld det at du først har løyve frå kommunen etter plan- og bygningsloven før eininga kan bli oppretta i matrikkelen. 
  • Merke nye grenser i marka i samsvar med kommunalt løyve etter plan- og bygningsloven.
  • Overføre areal mellom to matrikkeleiningar (arealoverføring).

Oppmålingsforretninga skal avklare grensar og andre tilhøve som er nødvendige for matrikkelføringa.

Ved ei oppmålingsforretning etter Matrikkellova § 33, blir grensar for grunneigedom, anleggseigedom, jordsameie, arealoverføring, uteareal til seksjonert eigedom eller festegrunn (som blir bortfesta for meir enn 10 år), kartlagt, justert, merka, målt og kartfesta.

Eigarseksjonering er ein måte å organisere sameige av fast eigedom på. 

Eigarseksjonering eignar seg mellom anna for oppdeling av bustadblokker og horisontaldelte to- og firemannsbustader.

Ein eigarseksjon vil vere ei eiga juridisk eining som kan omsetjast og bli tatt opp lån på uavhengig av resten av eigedommen eller brukseiningane.

Skal du overføre areal mellom tilstøytande matrikkeleiningar (eigedommar), kan arealoverføring vere ein aktuell prosedyre.

Arealoverføring opnar for å overføre større areal mellom to eigedommar enn kva som er mogleg ved ei grensejustering.

Ønskjer du å dele frå ei tomt eller opprette ein festegrunn for meir enn 10 år, må du søkje kommunen om løyve.

Det er ikkje nødvendig med slikt løyve for deling som skjer som ledd i eit jordskifte i samsvar med ein rettsleg bindande plan.

Vindafjord kommune har fått eigen gratis energiportal!

Mange oppfattar forvaltning av bolig som komplisert. Energiportalen er eit naturlig sted å starte, enten for deg som planlegger oppussing, ynskjer ein lågare strømregning eller å auke komforten og samtidig bidra til eit betre miljø.

Kontaktinformasjon

Areal og forvaltning
Besøksadr.: Østbøvegen 2, 5585 Sandeid Postadr.: Rådhusplassen 1,
5580 Ølen
E-post : landbruk@vindafjord.kommune.no
Telefon
: 53 65 65 65

Opningstid
: 08.00-15.30. Plan- og byggesak stengt tysdagar