Informasjon om koronatiltak

Det er fleire endringar som trer i kraft i kommunen vår som følge av viruset.

Gå til temaside om koronaviruset

Bustad, eigedom og kart

Ein førehandskonferanse er eit møte mellom deg (tiltakshavar), din representant (ansvarleg søkjar) og kommunen sin sakshandsamar, - for å gå i gjennom dine idèar til ditt byggeprosjekt.

Du kan bestille møtet på telefon eller e-post landbruk@vindafjord.kommune.no.

Alt om førehandskonferanse finn du her (PDF, 218 kB).

For at byggesakshandsamar skal få eit godt innblikk i kva det blir søkt om, er det nødvendig at fagmessig utførte teikningar blir lagt ved meldinga/søknaden.

Situasjonskart inneheld opplysingar om eigedommen sine grenser, areal, høgdekvoter og gards-og bruksnummer.

Du kan bestille situasjonskart ved førespurnad til den kommunen der eigedommen ligg.

Kartet må vere i målestokk M = 1:1000 eller 1:500

Det er tre typar skjema som vert brukte i samband med nabovarsling:

Nabovarsel (5154)

Opplysninger gitt i nabovarsel (5155)

Kvittering for nabovarsel (5156)

Alle disse 3 skjemaene finner du ved å trykke her.

 

 

I visse høve kan det søkjast om dispensasjon frå krava som er sett i plan, føresegner eller forskrift.

Som tiltakshavar kan du sjølv plassere (stikke ut) bygget på din eigedom, hvis:

- plassering av tiltaket ikkje rører ved kritiske minsteavstandar og høgder

- der kritiske minsteavstandar blir ivaretatt ved utmål frå til dømes eigedomsgrenser

 

Kritiske minsteavstandar kan til dømes vere minsteavstandar mellom bygg, mellom bygg og nabogrense, byggegrense m.v.

Dersom du planlegg nye private oppvarmingsløysingar, bør du undersøke om dei kjem inn under tilskotsordninga i Enova.

Det statlege føretaket Enova er etablert for å fremme ei miljøvennleg omlegging av energibruk og energiproduksjon i Noreg.   

På 1980-talet innførte Husbanken ordet "livsløpsbolig".  Det var retta inn mot bustader som var utforma slik at ein skulle kunne bu heime også i alderdommen. Dette ordet er utvida, og ein talar om "Universelt utforma bustad"

Kontaktinformasjon

Areal og forvaltning
Besøksadr.: Østbøvegen 2, 5585 Sandeid Postadr.: Rådhusplassen 1,
5580 Ølen
E-post : landbruk@vindafjord.kommune.no
Telefon
: 53 65 65 65

Opningstid
: 08.00-15.30. Plan- og byggesak stengt tysdagar