Bustad, eigedom og kart

Det er tre typar skjema som vert brukte i samband med nabovarsling:

Nabovarsel (5154)

Opplysninger gitt i nabovarsel (5155)

Kvittering for nabovarsel (5156)

Alle disse 3 skjemaene finner du ved å trykke her.

 

 

Dersom du planlegg nye private oppvarmingsløysingar, bør du undersøke om dei kjem inn under tilskotsordninga i Enova.

Det statlege føretaket Enova er etablert for å fremme ei miljøvennleg omlegging av energibruk og energiproduksjon i Noreg.   

Enkelte ord og uttrykk vert ofte gjentatt. Her får du ei forklaring på eit utval av desse.

Som tiltakshavar kan du sjølv plassere (stikke ut) bygget på din eigedom, hvis:

- plassering av tiltaket ikkje rører ved kritiske minsteavstandar og høgder

- der kritiske minsteavstandar blir ivaretatt ved utmål frå til dømes eigedomsgrenser

 

Kritiske minsteavstandar kan til dømes vere minsteavstandar mellom bygg, mellom bygg og nabogrense, byggegrense m.v.

Røyrleggarmelding skal sendast inn saman med byggesaken. Røyrleggarmeldinga skal inn saman med 1 trinns søknad og ved søknad om igangsetting i ein rammesøknad.

Situasjonskart inneheld opplysingar om eigedommen sine grenser, areal, høgdekvoter og gards-og bruksnummer.

For tiltak som må ha føretak med ansvarsrett skal ein rekke dokument liggje føre etter Pbl § 21.

Kommunen kan ikkje krevje meir enn eit eksemplar.

For at byggesakshandsamar skal få eit godt innblikk i kva det blir søkt om, er det nødvendig at fagmessig utførte teikningar blir lagt ved meldinga/søknaden.

På 1980-talet innførte Husbanken ordet "livsløpsbolig".  Det var retta inn mot bustader som var utforma slik at ein skulle kunne bu heime også i alderdommen. Dette ordet er utvida, og ein talar om "Universelt utforma bustad"

Kontaktinformasjon

Areal og forvaltning
Besøksadr.: Østbøvegen 2, 5585 Sandeid Postadr.: Rådhusplassen 1,
5580 Ølen
E-post : landbruk@vindafjord.kommune.no
Telefon
: 53 65 65 65

Opningstid
: 08.00-15.30. Plan- og byggesak stengt tysdagar