Bustad, eigedom og kart

Samfunnsplanlegging - Kommuneplan

Snarvegar: Kommuneplan - Reguleringsplan - Kart - Plan og kart

 

Samfunnet vårt endrar seg raskt. For å kunne styre utviklinga slik kommunen ynskjer, er det viktig å ha gode hjelpemiddel i planlegginga. Rikspolitiske bestemmelsar, fylkesplanar og kommunale vedtak er grunnsteinar i ein kontinuerleg prosess om samfunnsplanlegging.

Alle kommunar skal gjennomføre planlegging med sikte på å samordne den fysiske -, sosiale -, økonomiske - , estetiske - og kulturelle utviklinga i kommunen. Planlegginga skal ha ein langsiktig og ein kortsiktig del.

Den langsiktige delen handlar om mål for utviklinga i kommunen, retningsliner for sektorane i kommunen og ein arealdel som syner arealbruken i kommunen

Den kortsiktige delen handlar om den kommunale aktiviteten dei næraste åra.

Kommuneplanen skal rullerast minst ein gong i kvar valperiode.

 

Plan- og bygningslova er den sentrale lova for offentleg styring av det fysiske miljøet i kommunen.

Ved hjelp av offentlege og private reguleringsplanar, samt meir detaljerte utbyggingsplanar bestemmer kommunen korleis areal skal nyttast. I planprosessen vert det lagt vekt på innsyn og medverknad frå innbyggjarane i kommunen.

Under Kunngjering finn du kva planar som er ute til offentleg ettersyn.  

Kontaktinformasjon

Areal og forvaltning
Besøksadr.: Østbøvegen 2, 5585 Sandeid Postadr.: Rådhusplassen 1,
5580 Ølen
E-post : landbruk@vindafjord.kommune.no
Telefon
: 53 65 65 65

Opningstid
: 08.00-15.30. Plan- og byggesak stengt tysdagar