Bustad, eigedom og kart

Områderegulering

Områderegulering blir brukt av kommunen der det er krav om slik plan i kommuneplanen sin arealdel, eller kommunen finn at det er behov for å gi meir detaljerte områdevise avklaringar av arealbruken.

Områderegulering blir utarbeida av kommunen. Kommunen kan likevel overlate til andre myndigheiter og private å utarbeide forslag til områderegulering.

Målgruppe

Grunneigarar, rettshavarar, næringsdrivande og folk flest.

 

Vilkår

Reguleringsplanen vert utarbeidd av kommunen for bestemte område i kommunen

 • når det går fram av kommuneplanen sin arealdel
 • når det er nødvendig for oversiktsplanlegginga i kommunen
 • etter vedtak i planutvalet

For større bygge- og anleggsarbeid skal det bli utarbeidd  reguleringsplan for området. Overordna planar på nasjonalt nivå, fylkesplan og kommunen sin arealplan er i vesentleg grad bestemmande for planane.

 

Gebyr

Det vert ikkje rekna gebyr for å utarbeide eller å handsame kommunale reguleringsplanar, men kostnadane med planprosessen kan reknast inn som del av tilretteleggingskostnadane for området.

 

Plan- og bygningsloven, særleg §§ 15, 25, 27, 30, 33.1 og 42

 • Kommuneplanen sin arealdel
 • Kommunedelplan for byutvikling

 

Rettleiing/orientering

Nærare opplysingar ut over kunngjeringar i media kan du få ved å ta kontakt med kommunen, som også vil kunne hjelpe deg med å utforme merknadar eller klager.

Komplett planforslag skal bestå av: 

 • Plankart  
 • Reguleringsføresegner

 

Avhengig av den aktuelle saka er det ofte også nødvendig med:   

 

 • Planskildring 
 • Konsekvensvurdering/gjennomført planprogram 
 • Illustrasjonsplan
 • Terrengmodell, gode perspektiv- og/eller aksonomertriteikningar
 • Andre illustrasjonar som gateoppriss og fotomontasjar

Andre nødvendige vedlegg som utgreiingar og dokumentasjon er avhengig av kor kompleks saka er.

 

Planprosess / politisk handsaming

For utarbeiding og handsaming av områderegulering gjeld elles dei same rutinar som for detaljplan (PBL § 27).

Kontaktinformasjon

Areal og forvaltning
Besøksadr.: Østbøvegen 2, 5585 Sandeid Postadr.: Rådhusplassen 1,
5580 Ølen
E-post : landbruk@vindafjord.kommune.no
Telefon
: 53 65 65 65

Opningstid
: 08.00-15.30. Plan- og byggesak stengt tysdagar