Informasjon om koronatiltak

Det er fleire endringar som trer i kraft i kommunen vår som følge av viruset.

Gå til temaside om koronaviruset

Bustad, eigedom og kart

Reguleringsplan

Reguleringsplan er eit arealplankart med tilhøyrande føresegner som regulerer bruk, vern og utforming av areal og fysiske omgivnader.

Innsyn i reguleringsplanar

Publikum skal ha innsyn i alle vedtatte reguleringsplanar og alle reguleringsplanar under arbeid. Planinnsyn er ein ny klient med fullt innsyn i alle gjeldande og alle planar under arbeid. For planar under arbeid er det òg kopling til sakssystem og fullt innsyn i planprosessen.

Oversikt over vedtatte reguleringsplanar frå 2007 og fram til i dag

Generell informasjon om reguleringsplan:

Kommunestyret har ansvar for at det vert utarbeida reguleringsplan for dei områda i kommunen der dette følger av loven eller av kommuneplanen sin arealdel, samt der det elles er behov for å sikre forsvarleg planavklaring og gjennomføring av bygge- og anleggstiltak, fleirbruk og vern i forhold til berørte private og offentlege interesser.

Reguleringsplan kan bli utarbeida som områderegulering, jf. § 12-2, eller detaljregulering, jf. § 12-3.

Detaljplan

Områdeplan

Utbyggingsplan privat

Kartutskrift

Metode for risiko- og sårbarhetsanalyse i planleggingen

Ei rekke reguleringsplanar er vedtekne dei siste åra.

Kommunestyret vedtok i møte 04.04.2017, sak 017/17 «Kommuneplan for Vindafjord kommune 2017-2029 – Samfunnsdelen» og i møte 20.06.2017 «Kommuneplan for Vindafjord kommune 2017-2029 – arealdelen», sak 041/17.

NVE arbeider for å få på plass eit nasjonalt kartgrunnlag – faresonekart skred – for område med stort skadepotensial frå skred i bratt terreng. Vindafjord kommune er ein av kommunane som er kartlagt. Ferdig utarbeida rapport er tilgjengeleg på kommunen og NVE sine nettsider

Vindafjord kommune varsla i haust oppstart av reguleringsendring for Søndenå- feltet sør. Bakgrunnen for dette er eit ønske om å sjå på deler av planområdet på nytt. Ein del tomter er små og ligg i særs bratt terreng og har nokre stadar vanskeleg tilkomst. Kommunen ønsker å sjå om ein kan finne nye løysingar og vil også vurdere andre buformer enn einebustad i området.

Snarvegar: Kommuneplan - Reguleringsplan - Kart - Plan og kart

 

Samfunnet vårt endrar seg raskt. For å kunne styre utviklinga slik kommunen ynskjer, er det viktig å ha gode hjelpemiddel i planlegginga. Rikspolitiske bestemmelsar, fylkesplanar og kommunale vedtak er grunnsteinar i ein kontinuerleg prosess om samfunnsplanlegging.

Reguleringsplan er ein detaljplan med tilhøyrande bestemmelsar som regulerer utnytting og vern av grunn, vassdrag, sjøområde, bygg og det ytre miljøet i eit bestemt område.

Detaljregulering blir brukt til å følge opp kommuneplanen sin arealdel, og eventuelt etter krav fastsett i ei vedtatt områderegulering. Detaljregulering kan skje som utfylling eller endring av vedtatt reguleringsplan.

Det er auka krav om at kommunen skal gi publikum fritt innsyn i offentlege dokument og i saker som er under handsaming. Vi har no to kartløysingar på nett som vil gi så godt som fullt innsyn i kommunen sitt planarbeid.

Planinnsyn og Fonnakart

Områderegulering blir brukt av kommunen der det er krav om slik plan i kommuneplanen sin arealdel, eller kommunen finn at det er behov for å gi meir detaljerte områdevise avklaringar av arealbruken.

Områderegulering blir utarbeida av kommunen. Kommunen kan likevel overlate til andre myndigheiter og private å utarbeide forslag til områderegulering.

Kontaktinformasjon

Areal og forvaltning
Besøksadr.: Østbøvegen 2, 5585 Sandeid Postadr.: Rådhusplassen 1,
5580 Ølen
E-post : landbruk@vindafjord.kommune.no
Telefon
: 53 65 65 65

Opningstid
: 08.00-15.30. Plan- og byggesak stengt tysdagar