Bustad, eigedom og kart

Reguleringsplan

Reguleringsplan er eit arealplankart med tilhøyrande føresegner som regulerer bruk, vern og utforming av areal og fysiske omgivnader.

Innsyn i reguleringsplanar

Publikum skal ha innsyn i alle vedtatte reguleringsplanar og alle reguleringsplanar under arbeid. Planinnsyn er ein ny klient med fullt innsyn i alle gjeldande og alle planar under arbeid. For planar under arbeid er det òg kopling til sakssystem og fullt innsyn i planprosessen.

Oversikt over vedtatte reguleringsplanar frå 2007 og fram til i dag

Generell informasjon om reguleringsplan:

Kommunestyret har ansvar for at det vert utarbeida reguleringsplan for dei områda i kommunen der dette følger av loven eller av kommuneplanen sin arealdel, samt der det elles er behov for å sikre forsvarleg planavklaring og gjennomføring av bygge- og anleggstiltak, fleirbruk og vern i forhold til berørte private og offentlege interesser.

Reguleringsplan kan bli utarbeida som områderegulering, jf. § 12-2, eller detaljregulering, jf. § 12-3.

Detaljplan

Områdeplan

Utbyggingsplan privat

Kartutskrift

Metode for risiko- og sårbarhetsanalyse i planleggingen

Ei rekke reguleringsplanar er vedtekne dei siste åra.

Kommunestyret vedtok i møte 04.04.2017, sak 017/17 «Kommuneplan for Vindafjord kommune 2017-2029 – Samfunnsdelen» og i møte 20.06.2017 «Kommuneplan for Vindafjord kommune 2017-2029 – arealdelen», sak 041/17.

NVE arbeider for å få på plass eit nasjonalt kartgrunnlag – faresonekart skred – for område med stort skadepotensial frå skred i bratt terreng. Vindafjord kommune er ein av kommunane som er kartlagt. Ferdig utarbeida rapport er tilgjengeleg på kommunen og NVE sine nettsider

Vindafjord kommune varsla i haust oppstart av reguleringsendring for Søndenå- feltet sør. Bakgrunnen for dette er eit ønske om å sjå på deler av planområdet på nytt. Ein del tomter er små og ligg i særs bratt terreng og har nokre stadar vanskeleg tilkomst. Kommunen ønsker å sjå om ein kan finne nye løysingar og vil også vurdere andre buformer enn einebustad i området.

Snarvegar: Kommuneplan - Reguleringsplan - Kart - Plan og kart

 

Samfunnet vårt endrar seg raskt. For å kunne styre utviklinga slik kommunen ynskjer, er det viktig å ha gode hjelpemiddel i planlegginga. Rikspolitiske bestemmelsar, fylkesplanar og kommunale vedtak er grunnsteinar i ein kontinuerleg prosess om samfunnsplanlegging.

Reguleringsplan er ein detaljplan med tilhøyrande bestemmelsar som regulerer utnytting og vern av grunn, vassdrag, sjøområde, bygg og det ytre miljøet i eit bestemt område.

Detaljregulering blir brukt til å følge opp kommuneplanen sin arealdel, og eventuelt etter krav fastsett i ei vedtatt områderegulering. Detaljregulering kan skje som utfylling eller endring av vedtatt reguleringsplan.

Det er auka krav om at kommunen skal gi publikum fritt innsyn i offentlege dokument og i saker som er under handsaming. Vi har no to kartløysingar på nett som vil gi så godt som fullt innsyn i kommunen sitt planarbeid.

Planinnsyn og Fonnakart

Områderegulering blir brukt av kommunen der det er krav om slik plan i kommuneplanen sin arealdel, eller kommunen finn at det er behov for å gi meir detaljerte områdevise avklaringar av arealbruken.

Områderegulering blir utarbeida av kommunen. Kommunen kan likevel overlate til andre myndigheiter og private å utarbeide forslag til områderegulering.

Kontaktinformasjon

Areal og forvaltning
Besøksadr.: Østbøvegen 2, 5585 Sandeid Postadr.: Rådhusplassen 1,
5580 Ølen
E-post : landbruk@vindafjord.kommune.no
Telefon
: 53 65 65 65

Opningstid
: 08.00-15.30. Plan- og byggesak stengt tysdagar