Høyring av budsjett for 2023 og økonomiplan 2023-2026

Formannskapet si innstilling til budsjett 2023 og økonomiplan 2023-2026 ligg no ute til offentleg ettersyn

 

  

Formannskapet behandla i sitt møte 22.november forslag til budsjett for 2023 og økonomiplan for 2023-2026.
Innstillinga til kommunestyret blir nå lagt ut til offentleg ettersyn jf kommunelova § 14-3

Lenker til dokument:
Budsjett 2023 og økonomiplan 2023-2026 - sakspapirer (PDF, 455 kB)

Budsjettframlegg frå formannskapet (som viser endringane i forhold til kommunedirektøren sitt framlegg).
Felles framlegg  frå SP-AP-KrF-SV-MDG (uavhengig)

Fullstending oppdatert budsjett etter formannskapet sitt vedtak.

Kommunestyret skal behandle budsjett og økonomiplan i sitt møte 13.desember.

Merknadar:
Merknadar til høyringa blir å sende til Vindafjord kommune på e-post.
Høyringsfrist er 8. desember.